Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja

04. siječnja 2018.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. 110/2015.) te članka 23. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Muzejsko vijeće Muzeja raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

-završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije.

 Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

 Ravnatelja imenuje osnivač, na prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

 Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti.

–          životopis,

–          domovnicu(preslik),

–          diplomu o stručnoj spremi(preslik),

–          potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u muzejskoj struci, odnosno radu u kulturi,

–          uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna  

      sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj

      struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

–          uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

                  –      četverogodišnji program rada Muzeja

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“ na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja,

Ante Starčevića 40

35000 Slavonski Brod

S naznakom „Za Muzejsko vijeće – javni natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja na natječaj.

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu