Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, čl. 11. Pravilnika o radu Muzeja Brodskog Posavlja, prethodno pribavljene suglasnosti Brodsko-posavske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Klasa: 610-01/19-01/19, Urbroj: 2178/1-06-19-2 od 14.05. 2019 godine i Odluke Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja broj 160/19 od 09.05. 2019. godine, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja, dana 24.05. 2019. godine, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

1. Arheolog – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme od 15. lipnja do 31. listopada 2019. godine

Uvjeti:

stručna sprema:           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.123/03198/03105/04174/0402/07,46/0745/09,63/11,94/13139/13101/1460/15

posebni uvjeti:                    – radno iskustvo: bez radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

2. Domar – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno puno radno vrijeme 

Uvjeti:

stručna sprema:           završena srednja škola tehničkog ili obrtničkog usmjerenja

posebni uvjeti:         – radno iskustvo: 5 godina

                                   – položen vozački ispit „B“ kategorija

                                   – probni rad u trajanju od dva mjeseca

3. Muzejski tehničar – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja (zamjena za tehničara na bolovanju)

Uvjeti:

stručna sprema:           stručni studij ili srednja stručna sprema 

posebni uvjeti:            – radno iskustvo: bez radnog iskustva ili osoba s položenim stručnim ispitom sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

                                        – poznavanje rada na računalu

                                        – poznavanja engleskog ili njemačkog jezika

                                        – probni rad u trajanju od dva mjeseca

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

–        životopis

–        diplomu o stečenoj stručnoj spremi

–        domovnicu ili osobnu iskaznicu

–        izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu : Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Muzej Brodskog Posavlja kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 4.Uredbe.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom Za natječaj

Prijave koje su zaprimljene izvan roka i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

U Slavonskom Brodu, 24.05.2019. godine.

Ravnatelj:

Hrvoje Špicer, prof.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu