Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Muzeja Brodskog Posavlja, Odluke Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja broj 134/ 3-20 od 25. ožujka 2020. godine, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja, dana 11. rujna 2020. godine, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

1. kustos – povjesničar, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme – 1 djelatnik/djelatnica.

Uvjeti:

stručna sprema: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03,105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), diplomirani povjesničar, profesor povijesti/magistar povijesti.

Posebni uvjeti:

– radno iskustvo: sukladno Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

– poznavanje rada na računalu, poznavanje i korištenje MS Office paketa

– poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

– probni rad: u skladu sa Zakonom o radu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

– životopis

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi

– domovnicu ili osobnu iskaznicu

– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužan se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1.-3. i članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS %20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Muzeja. Natječajni postupak, uz formalne uvjete obuhvaća i razgovor.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Muzej Brodskog Posavlja kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 4. Uredbe.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Muzej Brodskog Posavlja može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i sukladno važećim propisima.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom »Za natječaj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Muzej Brodskog Posavlja pridržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.

Muzej Brodskog Posavlja
Slavonski Brod

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu