Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76 /1993,47 /1999,35 / 2008,127 / 2019), čl. 26. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/ 2018, 98 / 2019) i čl. 25., 30. i 34. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Upravno vijeće Muzeja Brodskog Posavlja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

Ravnateljem muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Ravnatelja Muzeja imenuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja koje je obavezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (preslik)
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
  • potvrdu o radnom iskustvu u muzejskoj struci, odnosno o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju
  • potvrdu o nekažnjavanju za neko od kaznenih protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije (ne stariju od tri mjeseca)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog re^da, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije (ne starije od tri mjeseca)
  • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje
  • četverogodišnji program rada Muzeja.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji načinje prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz daje nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92,27/93, 58/93,2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članicu 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. – 3. i članka 102. stavaka 1.3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku; https://branitelii.gov.hr/UserDocslmages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%AUiavanie//POPIS %2QDQKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA VANJU.pdf

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Muzeja na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Za Upravno vijeće – javni natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.

Rok počinje teći od posljednje objave natječaja najednom od navedenih mjesta.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja.

U Slavonskom Brodu, 7. ožujak 2022. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:

Branko Godić, dipl. oec.

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu