Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, članka 8. Pravilnika o radu Muzeja Brodskog Posavlja, prethodno pribavljene suglasnosti Brodsko-posavske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Klasa: 610-01/23-01/127, Urbroj: 2178-05-01/3-23-2 od 21. prosinca 2023. godine i Odluke Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja broj: 241/1-2023 od 18. prosinca 2023. godine, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja dana 10. siječnja 2024. godine, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. Restaurator tehničar – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

stručna sprema:          

odgovarajuće srednje obrazovanje umjetničkog ili prirodoslovno-tehničkog usmjerenja,

posebni uvjeti:           

– radno iskustvo: jedna godina rada u užoj specijalnosti struke i položen stručni ispit za restauratora tehničara.

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

– probni rad u trajanju od šest mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisan životopis,
  • domovnicu,
  • svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od trideset dana),
  • potvrdu o radnom iskustvu u užoj specijalnosti struke,
  • potvrdu o položenom ispitu za restauratora tehničara sukladno Pravilniku o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“ br. 104/2019),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od trideset dana).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i isti/a ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19,), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl.103 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobni podaci kandidata/kandidatkinje dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Narodne novine broj 42/18).


Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Muzeja Brodskog Posavlja  u svrhu odabira kandidata/kandidatkinje za izbor za radno mjesto za popunjavanje kojeg je natječaj raspisan.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Muzeja Brodskog Posavlja. Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, poštom ili osobno, s naznakom „Za natječaj“.

Prijave koje su zaprimljene izvan roka i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

U Slavonskom Brodu, 10. siječnja 2024. godine

Ravnatelj: Hrvoje Špicer, prof.

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu