OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA

PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

               U “Večernjem listu„ broj 17.969 od 16. siječnja 2014. godine objavljen je natječaj Muzeja

               Brodskog Posavlja za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

              VIŠI RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

                na neodređeno vrijeme

 

               Opis poslova i zadaća:

 

               Obavlja složene poslove međusobno povezanih različitih računovodstveno-knjigovodstvenih  

               stručnih tehnika i metoda rada koji se odnose na sljedeće proračunske procese definirane

               Zakonom o proračunu:

-         planiranje,

-         izvršavanje,

-         proračunsko računovodstvo i izvještavanje              

               

 

               ZAKONSKI  PROPISI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA RAZGOVOR

 

                              

-         Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97., 47/99. – ispravak 35/08.)

-         Zakon o muzejima (NN 142/98. i 65/09.)

-         Zakon o radu (NN149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.)

-         Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13. i 143/13.)

-         Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN  139/10.)

-         Zakon o proračunu (NN 87/0/. i 136/12.)

-         Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11.)

 

PRAVILA PROVJERE STRUČNOG I RADNOG ISKUSTVA  POTREBNOG ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA

                (razgovor s kandidatima/kinjama)

 

                1. Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati/kinje koji/e su dostavili/e pravovremenu i potpunu

                prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

                2. Razgovoru ne mogu pristupiti osobe kojima  su dostavljene obavijesti da se ne smatraju

                kandidatima/kinjama prijavljenim/a na natječaj jer nisu podnijeli/le pravovremenu i urednu 

                prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

               3. Kandidati/kinje su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

               4. Troškove dolaska i prisustvovanje razgovoru snose kandidati/kinje.

               Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru ili povukao/la prijavu na natječaj više se ne  

               smatra kandidatom/kinjom.

 

               5. Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje stručno i radno iskustvo kandidata za

               višeg računovodstveno- knjigovodstvenog referenta.

 

               6. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prema              

               ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri stručnog i radnog iskustva.

 

               7. Komisija dostavlja v. d. ravnateljici Muzeja izvješće o obavljenom razgovoru s kandidatima 

              uz koje prilaže rang-listu kandidat/kinja.

 

               8. Rješenje o prijmu na radno mjesto višeg računovodstveno-knjigovodstvenog referenta u

               postupku natječaja je upravni akt i dostavlja se svim kandidatima/kinjama prijavljenim na  

               natječaj, koji su ispunjavali formalne uvjete i zadovoljili na provjeri stručnog i radnog iskustva

               kroz obavljeni razgovor.

 

               9. Svi kandidati/kinje prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi

               na natječaj.

 

            10. Kandidat /kinja koji/a nije zadovoljan/na rješenjem o prijmu na radno mjesto višeg

               računovodstveno-knjigovodstvenog referenta ima pravo podnijeti žalbu Muzeju Brodskog

               Posavlja, Slavonski Brod, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

 

 

 

                                                                        Komisija za provedbu i izbor kandidata za

                                                                        prijam u radni odnos na radno mjesto -

                                                                        viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

 

 

 

16. siječnja 2014.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., ispravak 35/08.,), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. Br. 142/98. i 65/09.) te članka 23. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Upravno vijeće Muzeja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

Ravnatelja imenuje Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku, sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-    uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati za ravnatelja dužni su, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, podnijeti program rada Muzeja za mandatno razdoblje.

 

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

            s naznakom „Natječaj - za ravnatelja“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

16. siječnja 2014.

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti

Stručna sprema:

-    viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera

Posebni uvjeti:

-     najmanje 2 godine radnog iskustva na računovodstvenim  knjigovodstvenim poslovima

-     znanje rada na računalu, poznavanje i korištenje MS office paketa

-     probni rad u skladu sa Zakonom o radu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-   uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnog i radnog iskustva potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta.

Zakonski propisi za pripremu kandidata za razgovor objavit će se na službenoj web-stranici Muzeja: www.muzejbp.hr

Poziv za razgovor dostavit će se kandidatima najkasnije 5 dana prije održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

s naznakom ”Za natječaj – viši računovodstveno-knjigovodstveni referent”

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.                                                                                    v. d. ravnateljica:

 

                                                                                       Ivanka Bunčić, prof.