Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, čl. 11. Pravilnika o radu Muzeja Brodskog Posavlja, Odluke Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja broj 314/ 19 od 09.10. 2019. godine, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja, dana 14.10.2019. godine, raspisuje sljedeći

 

 

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 

  1. Viši računovodstveno-knjigovodstveni referent, za puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (zamjena za djelatnicu na bolovanju) – 1 djelatnik

 

 

Uvjeti:

 

stručna sprema: viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03198/03,105/04174/0402/0746/0745/09, 63/11,94/13139/13101/1460/15)

 

posebni uvjeti:            - radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva na

                                      računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima

- poznavanje rada na računalu, poznavanje i korištenje MS Office 

  paketa

- probni rad u skladu sa Zakonom o radu

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

        životopis

        diplomu o stečenoj stručnoj spremi

        domovnicu ili osobnu iskaznicu

        izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu : Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Muzej Brodskog Posavlja kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 4.Uredbe.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom Za natječaj

 

Prijave koje su zaprimljene izvan roka i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

 

U Slavonskom Brodu, 14. listopada 2019. godine

 

 

Ravnatelj:

 

Hrvoje Špicer, prof.

 

 

 

 

Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, čl. 11. Pravilnika o radu Muzeja Brodskog Posavlja, prethodno pribavljene suglasnosti Brodsko-posavske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Klasa: 610-01/19-01/19, Urbroj: 2178/1-06-19-2 od 14.05. 2019 godine i Odluke Upravnog vijeća Muzeja Brodskog Posavlja broj 160/19 od 09.05. 2019. godine, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja, dana 24.05. 2019. godine, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

 

1. Arheolog – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme od 15. lipnja do 31. listopada 2019. godine

Uvjeti:

stručna sprema:           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.123/03198/03, 105/04174/0402/07,46/0745/09,63/11,94/13139/13101/1460/15) 

posebni uvjeti:                    - radno iskustvo: bez radnog iskustva

- poznavanje rada na računalu

- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

 

2. Domar – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno puno radno vrijeme 

Uvjeti:

stručna sprema:           završena srednja škola tehničkog ili obrtničkog usmjerenja

posebni uvjeti:         - radno iskustvo: 5 godina

                                   - položen vozački ispit „B“ kategorija

                                   - probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

3. Muzejski tehničar - 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja (zamjena za tehničara na bolovanju)

Uvjeti:

stručna sprema:           stručni studij ili srednja stručna sprema 

posebni uvjeti:            - radno iskustvo: bez radnog iskustva ili osoba s položenim stručnim ispitom sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

                                        - poznavanje rada na računalu

                                        - poznavanja engleskog ili njemačkog jezika

                                        - probni rad u trajanju od dva mjeseca

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

        životopis

        diplomu o stečenoj stručnoj spremi

        domovnicu ili osobnu iskaznicu

        izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu : Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Muzej Brodskog Posavlja kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 4.Uredbe.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom Za natječaj

Prijave koje su zaprimljene izvan roka i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

 

U Slavonskom Brodu, 24.05.2019. godine.

 

 

 

Ravnatelj:

Hrvoje Špicer, prof.

 

 

 

04. siječnja 2018.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. 110/2015.) te članka 23. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Muzejsko vijeće Muzeja raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

-završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije.

 Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

 Ravnatelja imenuje osnivač, na prijedlog Muzejskog vijeća Muzeja koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

 Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti.

-          životopis,

-          domovnicu(preslik),

-          diplomu o stručnoj spremi(preslik),

-          potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u muzejskoj struci, odnosno radu u kulturi,

-          uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

      prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna  

      sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj

      struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-          uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

                  -      četverogodišnji program rada Muzeja

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Glasu Slavonije“ na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja,

Ante Starčevića 40

35000 Slavonski Brod

S naznakom „Za Muzejsko vijeće – javni natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja na natječaj.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA

PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

               U “Večernjem listu„ broj 17.969 od 16. siječnja 2014. godine objavljen je natječaj Muzeja

               Brodskog Posavlja za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

              VIŠI RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

                na neodređeno vrijeme

 

               Opis poslova i zadaća:

 

               Obavlja složene poslove međusobno povezanih različitih računovodstveno-knjigovodstvenih  

               stručnih tehnika i metoda rada koji se odnose na sljedeće proračunske procese definirane

               Zakonom o proračunu:

-         planiranje,

-         izvršavanje,

-         proračunsko računovodstvo i izvještavanje              

               

 

               ZAKONSKI  PROPISI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA RAZGOVOR

 

                              

-         Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97., 47/99. – ispravak 35/08.)

-         Zakon o muzejima (NN 142/98. i 65/09.)

-         Zakon o radu (NN149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.)

-         Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13. i 143/13.)

-         Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN  139/10.)

-         Zakon o proračunu (NN 87/0/. i 136/12.)

-         Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11.)

 

PRAVILA PROVJERE STRUČNOG I RADNOG ISKUSTVA  POTREBNOG ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA

                (razgovor s kandidatima/kinjama)

 

                1. Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati/kinje koji/e su dostavili/e pravovremenu i potpunu

                prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

                2. Razgovoru ne mogu pristupiti osobe kojima  su dostavljene obavijesti da se ne smatraju

                kandidatima/kinjama prijavljenim/a na natječaj jer nisu podnijeli/le pravovremenu i urednu 

                prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

               3. Kandidati/kinje su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

               4. Troškove dolaska i prisustvovanje razgovoru snose kandidati/kinje.

               Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru ili povukao/la prijavu na natječaj više se ne  

               smatra kandidatom/kinjom.

 

               5. Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje stručno i radno iskustvo kandidata za

               višeg računovodstveno- knjigovodstvenog referenta.

 

               6. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prema              

               ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri stručnog i radnog iskustva.

 

               7. Komisija dostavlja v. d. ravnateljici Muzeja izvješće o obavljenom razgovoru s kandidatima 

              uz koje prilaže rang-listu kandidat/kinja.

 

               8. Rješenje o prijmu na radno mjesto višeg računovodstveno-knjigovodstvenog referenta u

               postupku natječaja je upravni akt i dostavlja se svim kandidatima/kinjama prijavljenim na  

               natječaj, koji su ispunjavali formalne uvjete i zadovoljili na provjeri stručnog i radnog iskustva

               kroz obavljeni razgovor.

 

               9. Svi kandidati/kinje prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi

               na natječaj.

 

            10. Kandidat /kinja koji/a nije zadovoljan/na rješenjem o prijmu na radno mjesto višeg

               računovodstveno-knjigovodstvenog referenta ima pravo podnijeti žalbu Muzeju Brodskog

               Posavlja, Slavonski Brod, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

 

 

 

                                                                        Komisija za provedbu i izbor kandidata za

                                                                        prijam u radni odnos na radno mjesto -

                                                                        viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

 

 

 

16. siječnja 2014.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., ispravak 35/08.,), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. Br. 142/98. i 65/09.) te članka 23. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Upravno vijeće Muzeja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

Ravnatelja imenuje Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku, sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-    uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati za ravnatelja dužni su, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, podnijeti program rada Muzeja za mandatno razdoblje.

 

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

            s naznakom „Natječaj - za ravnatelja“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

16. siječnja 2014.

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti

Stručna sprema:

-    viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera

Posebni uvjeti:

-     najmanje 2 godine radnog iskustva na računovodstvenim  knjigovodstvenim poslovima

-     znanje rada na računalu, poznavanje i korištenje MS office paketa

-     probni rad u skladu sa Zakonom o radu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-   uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnog i radnog iskustva potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta.

Zakonski propisi za pripremu kandidata za razgovor objavit će se na službenoj web-stranici Muzeja: www.muzejbp.hr

Poziv za razgovor dostavit će se kandidatima najkasnije 5 dana prije održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

s naznakom ”Za natječaj – viši računovodstveno-knjigovodstveni referent”

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.                                                                                    v. d. ravnateljica:

 

                                                                                       Ivanka Bunčić, prof.

 

 

 

 

Natječaj za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez

zasnivanja radnog odnosa

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, članka 41. Zakona o radu i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 1. srpnja

2013., v.d. ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja raspisuje NATJEČAJ za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Diplomirani knjižničar/knjižničarka – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.).

 

2. Dokumentarist/dokumentaristica – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.) – studij informacijskih znanosti ili arhivistike,

 

3. Informatičar – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.). – Prirodoslovno-matematički fakultet – matematički smjer ili Fakultet elektrotehnike i računarstva – smjer računarstva ili drugi studij računarstva

 

4. Muzejski pedagog/pedagoginja – jedan polaznik/ polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07 – Filozofski fakultet, Odsjek pedagogije

 

 

5. Voditelj/voditeljica marketinga – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – studij ekonomije ili studij menadžmenta,

 

 

 

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

 

1.      Zamolbu

2.      Životopis

3.      Presliku domovnice

4.      presliku osobne iskaznice

5.      Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

6.      presliku radne knjižice

7.      Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

8.      Dokaz da se kandidat/kandidatkinja nalaze na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (preslika evidencijskog kartona)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja je dužan prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Ponude s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje natječaja slati na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Starčevićeva 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ .

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi od 13. do 23. lipnja 2013. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za  osobe koje budu izabrane Muzej Brodskog Posavlja će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

                  

                                                                                      v. d. ravnateljica:

 

                                                                                       Ivanka Bunčić, prof.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA

PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

               U “Večernjem listu„ broj 17.969 od 16. siječnja 2014. godine objavljen je natječaj Muzeja

               Brodskog Posavlja za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

              VIŠI RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

                na neodređeno vrijeme

 

               Opis poslova i zadaća:

 

               Obavlja složene poslove međusobno povezanih različitih računovodstveno-knjigovodstvenih  

               stručnih tehnika i metoda rada koji se odnose na sljedeće proračunske procese definirane

               Zakonom o proračunu:

-         planiranje,

-         izvršavanje,

-         proračunsko računovodstvo i izvještavanje              

               

 

               ZAKONSKI  PROPISI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA RAZGOVOR

 

                              

-         Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97., 47/99. – ispravak 35/08.)

-         Zakon o muzejima (NN 142/98. i 65/09.)

-         Zakon o radu (NN149/09., 61/11., 82/12. i 73/13.)

-         Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13. i 143/13.)

-         Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN  139/10.)

-         Zakon o proračunu (NN 87/0/. i 136/12.)

-         Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11.)

 

PRAVILA PROVJERE STRUČNOG I RADNOG ISKUSTVA  POTREBNOG ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA

                (razgovor s kandidatima/kinjama)

 

                1. Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati/kinje koji/e su dostavili/e pravovremenu i potpunu

                prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

                2. Razgovoru ne mogu pristupiti osobe kojima  su dostavljene obavijesti da se ne smatraju

                kandidatima/kinjama prijavljenim/a na natječaj jer nisu podnijeli/le pravovremenu i urednu 

                prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

               3. Kandidati/kinje su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

               4. Troškove dolaska i prisustvovanje razgovoru snose kandidati/kinje.

               Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru ili povukao/la prijavu na natječaj više se ne  

               smatra kandidatom/kinjom.

 

               5. Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje stručno i radno iskustvo kandidata za

               višeg računovodstveno- knjigovodstvenog referenta.

 

               6. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prema              

               ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri stručnog i radnog iskustva.

 

               7. Komisija dostavlja v. d. ravnateljici Muzeja izvješće o obavljenom razgovoru s kandidatima 

              uz koje prilaže rang-listu kandidat/kinja.

 

               8. Rješenje o prijmu na radno mjesto višeg računovodstveno-knjigovodstvenog referenta u

               postupku natječaja je upravni akt i dostavlja se svim kandidatima/kinjama prijavljenim na  

               natječaj, koji su ispunjavali formalne uvjete i zadovoljili na provjeri stručnog i radnog iskustva

               kroz obavljeni razgovor.

 

               9. Svi kandidati/kinje prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi

               na natječaj.

 

            10. Kandidat /kinja koji/a nije zadovoljan/na rješenjem o prijmu na radno mjesto višeg

               računovodstveno-knjigovodstvenog referenta ima pravo podnijeti žalbu Muzeju Brodskog

               Posavlja, Slavonski Brod, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

 

 

 

                                                                        Komisija za provedbu i izbor kandidata za

                                                                        prijam u radni odnos na radno mjesto -

                                                                        viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

 

 

 

16. siječnja 2014.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., ispravak 35/08.,), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. Br. 142/98. i 65/09.) te članka 23. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Upravno vijeće Muzeja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

Muzeja Brodskog Posavlja

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., i 46/07.) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

Ravnatelja imenuje Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća Muzeja.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku, sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-    uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Kandidati za ravnatelja dužni su, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta, podnijeti program rada Muzeja za mandatno razdoblje.

 

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

            s naznakom „Natječaj - za ravnatelja“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

16. siječnja 2014.

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti

Stručna sprema:

-    viša stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera

Posebni uvjeti:

-     najmanje 2 godine radnog iskustva na računovodstvenim  knjigovodstvenim poslovima

-     znanje rada na računalu, poznavanje i korištenje MS office paketa

-     probni rad u skladu sa Zakonom o radu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-    životopis,

-    domovnicu,

-    diplomu,

-   uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

-    uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci.

Dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor radi provjere stručnog i radnog iskustva potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta.

Zakonski propisi za pripremu kandidata za razgovor objavit će se na službenoj web-stranici Muzeja: www.muzejbp.hr

Poziv za razgovor dostavit će se kandidatima najkasnije 5 dana prije održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Ante Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod

s naznakom ”Za natječaj – viši računovodstveno-knjigovodstveni referent”

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.                                                                                    v. d. ravnateljica:

 

                                                                                       Ivanka Bunčić, prof.