Muzej Brodskog Posavlja
Slavonski Brod
Ante Stračevića 40


Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) i članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, donosim


                                                                               O D  L  U  K  U

                                 o imenovanju službenika za informiranje u Muzeju Brodskog Posavlja

                                                                                           I.

Radi osiguravanja  pristupa informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama određujem Karolinu Lukač, kustosicu – etnologinju za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama odnosno službenicu za informiranje.


                                                                                          II.

Imenovana će obavljati poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva ovlaštenika prava na informaciju i redovitog objavljivanja informacija, kao i poslove obrade, klasifikacije, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Muzeja Brodskog Posavlja te pružati neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama. Također je dužna poduzimati sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija Muzeja Brodskog Posavlja, za što je neposredno odgovorna ravnateljici Muzeja Brodskog Posavlja.

                                                                                          III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 45/1-2013.
Slavonski Brod, 16. siječnja 2013.