Sukladno odredbi članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) te odredbom članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, ravnateljica donosi sljedeću
OD L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija
Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski BrodI.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Muzej Brodskog Posavlja a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu odredbi zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

II.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama te je sastavni dio ove Odluke.

III.

                                                                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Broj: 363/1-2012.
Slavonski Brod, 23. svibnja 2012.