Javna nabava - obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.) obavještavamo da ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c. Zakona.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

 

Red. br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. E-VV-01/2010 Otvoreni postupak javne nabave 03.09.2010. 389.910,00 5 meseci CAPITAL ING d.o.o. 04.04.2011. 381.915,00

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

 

 
Red. br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja  OS-a/ ugovora
Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen OS-a/ ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS-a/ ugovor
Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)                  
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a                  

 

NAZIV PREDMETA NABAVE
Evidencijski broj
PROCIJENJENA VRIJEDNOST   
kn bez PDV-a
Postupak javne nabave
Način sklapanja ugovora
Planirani početak postupka
Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
FINANCIJSKI PLAN MUZEJA ZA 2012.
Program redovne aktivnosti.
 
 
 
 
 
Službena putovanja
5
23.855,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Naknade za rad na terenu (vlastita djelatnost)
5
40.000,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5
50.065,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Stručno usavršavanje zaposlenika
5
6.085,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi
6
25.428,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Materijal i sirovine
7
2.358,53
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Energija
8
68.368,29
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
9
5.434,15
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Sitni inventar i auto gume
10
4.811,38
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Usluge telefona, pošte i prijevoza
11
22.862,60
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12
10.756,91
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Usluge promidžbe i informiranja
13
6.430,08
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Komunalne usluge
14
7.337,39
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Zdravstvene i veterinarske usluge
15
8.550,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Intelektualne i osobne usluge
16
12.613,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Računalne usluge
17
17.913,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostale usluge; - redovna djelatnost
18
19.870,73
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostale usluge : Investitor Grad Slavonski brod
18
23.577,23
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostale usluge; investitor Vodovod Slavonski Brod
18
2.845,52
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostale usluge; projekti po odluci Kulturnog vijeća BPŽ
18
9.756,09
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Naknade za rad izvršnih tijela
19
16.698,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Premije osiguranja
20
40.160,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Reprezentacija
21
4.526,02
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Članarina
22
1.425,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -programi
23
15.278,86
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Program lokalitet Stružani
23
56.910,56
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Ostali građevinski objekti
24
3.252,03
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Uredska oprema i namještaj
25
6.504,06
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Knjige u knjižnici
26
8.610,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Umjetnička djela
27
24.000,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Muzejski izlošci
28
20.200,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Replika savske vodenice
28
13.859,35
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Restauracija metalnih predmeta s lokaliteta Stružani
28
18.250,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Restauracija srednjovjekovnog oružja i opreme
28
14.000,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
WEB stranica Muzeja
29
10.569,11
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Investicijski program - revizija projekta
30
43.902,44
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Investicijski program - građevinsko-obrtnički radovi
30
203.252,03
otvoreni postupak
ugovor o javnoj nabavi
u nadležnosti osnivača Muzeja
u nadležnosti osnivača Muzeja
Investicijski program - parcelacija
30
41.951,21
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Investicijski program - projekt unutarnjeg uređenja stalnog postava
30
60.252,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
Investicijski program Magistrat- izrada scenarija stalnog postava
30
61.311,00
nabava ispod zakonskog praga
 
 
 
UKUPNO PLAN NABAVE ZA 2012.GODINU
 
1.033.829,57
 
 
 
 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013.      NAZIV PREDMETA NABAVE

 

Evidencijski broj

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST   
kn bez PDV-a

 

Postupak javne nabave

 

Način sklapanja ugovora

 

Planirani početak postupka

 

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

 

 
 

Financijski plan Muzeja za 2013. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

Službena putovanja

 

1146

 

13.662,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Službena putovanja

 

1172

 

340,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Službena putovanja

 

1191

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

1147

 

56.562,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

1173

 

0,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

1148

 

5.781,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

 

1149

 

23.770,40

 

BN

 

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

 

1174

 

112,00

 

BN

 

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

 

1191

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Materijal i sirovine

 

1150

 

2.204,80

 

BN

 

 

 

 

 

Materijal i sirovine

 

1191

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Energija (plin, električna energija i gorivo za kombi)

 

1151

 

63.910,40

 

BN

 

 

 

 

 

Energija (gorivo za kombi)

 

1175

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

1152

 

5.080,00

 

BN

 

 

 

 

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

 

1176

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

 

1153

 

8.995,20

 

BN

 

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

 

1177

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

 

2404

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

1154

 

21.372,00

 

BN

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

1178

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

2405

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

1191

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

1155

 

10.055,20

 

BN

 

 

 

 

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

1156

 

7.611,20

 

BN

 

 

 

 

 

Usluge promidžbe i informiranja

 

1179

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Komunalne usluge

 

1157

 

6.859,20

 

BN

 

 

 

 

 

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

1158

 

8.122,00

 

BN

 

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

 

1159

 

27.075,00

 

BN

 

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

 

1180

 

7.000,00

 

BN

 

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

 

1192

 

8.000,00

 

BN

 

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

 

2405

 

4.950,19

 

BN

 

 

 

 

 

Računalne usluge

 

1160

 

26.120,00

 

BN

 

 

 

 

 

Ostale usluge: redovna djelatnost

 

1161

 

45.871,20

 

BN

 

 

 

 

 

Ostale usluge: izvor financiranja vlastiti prihod

 

1181

 

2.990,00

 

BN

 

 

 

 

 

Ostale usluge: izvor financiranja  Ministarstvo kulture

 

1193

 

28.800,00

 

BN

 

 

 


Ostale usluge: izvor financiranja prihodi za posebne namjene

 

2406

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Naknade za rad izvršnih tijela

 

1162

 

16.750,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Premije osiguranja

 

1163

 

46.000,00

 

BN

 

 

 

 

 

Premije osiguranja

 

1182

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Premije osiguranja

 

1194

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Reprezentacija

 

1164

 

4.231,20

 

BN

 

 

 

 

 

Članarina

 

1165

 

1.354,00

 

BN

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

 

1166

 

18.281,60

 

BN

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

 

1183

 

15.280,00

 

BN

 

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

 

1194

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Poslovni objekti

 

1184

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Ostali građevinski objekti

 

1167

 

3.040,00

 

BN

 

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

 

1168

 

6.080,00

 

BN

 

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

 

2407

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

 

1185

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

 

1194

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

1187

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Oprema za održavanje i zaštitu

 

1186

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

 

1169

 

8.180,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

 

1195

 

15.000,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

 

1187

 

0,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Umjetnička djela

 

1170

 

22.800,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Umjetnička djela

 

1188

 

0,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Umjetnička djela

 

1196

 

15.000,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Muzejski izlošci

 

1171

 

19.190,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Muzejski izlošci

 

1189

 

7.000,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Muzejski izlošci

 

1197

 

6.000,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Muzejski izlošci

 

2407

 

34.347,00

 

ne podliježe JN

 

 

 

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

1171 -1

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

2408

 

103.646,40

 

otvoreni postupak

 

ugovor o javnoj nabavi

 

u nadležnosti osnivača Muzeja

 

u nadležnosti osnivača Muzeja

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

1198

 

0,00

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PLAN NABAVE ZA 2013.GODINU

 

 

727.423,99

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU                       

 NAZIV PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj

PROCIJENJENA VRIJEDNOST   
kn bez PDV-a

Postupak javne nabave

Način sklapanja ugovora

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

 
 

Financijski plan Muzeja za 2014. godinu

 

 

 

 

 

 

 

Službena putovanja

1146

13.662,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Službena putovanja

1172

340,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Službena putovanja

1191

3.300,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1147

56.562,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1173

0,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

1148

5.781,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

1149

23.770,40

BN

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

1174

112,00

BN

 

 

 

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

1191

6.280,00

BN

 

 

 

 

Materijal i sirovine

1150

2.204,80

BN

 

 

 

 

Materijal i sirovine

1191

2.280,00

BN

 

 

 

 

Energija (plin, električna energija i gorivo za kombi)

1151

63.910,40

BN

 

 

 

 

Energija (gorivo za kombi)

1175

0,00

 

 

 

 

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1152

5.080,00

BN

 

 

 

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

1176

0,00

 

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

1153

8.995,20

BN

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

1177

0,00

 

 

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

2404

0,00

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1154

21.372,00

BN

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1178

0,00

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2405

0,00

 

 

 

 

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1191

3.920,00

BN

 

 

 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1155

10.055,20

BN

 

 

 

 

Usluge promidžbe i informiranja

1156

7.611,20

BN

 

 

 

 

Usluge promidžbe i informiranja

1179

0,00

 

 

 

 

 

Komunalne usluge

1157

6.859,20

BN

 

 

 

 

Zdravstvene i veterinarske usluge

1158

8.122,00

BN

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

1159

27.075,00

BN

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

1180

7.000,00

BN

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

1192

28.971,29

BN

 

 

 

 

Intelektualne i osobne usluge

2405

4.950,19

BN

 

 

 

 

Računalne usluge

1160

26.120,00

BN

 

 

 

 

Ostale usluge: redovna djelatnost

1161

45.871,20

BN

 

 

 

 

Ostale usluge: izvor financiranja vlastiti prihod

1181

2.990,00

BN

 

 

 

 

Ostale usluge: izvor financiranja  Ministarstvo kulture

1193

129.970,99

BN

 

 

 

 

Ostale usluge: izvor financiranja prihodi za posebne namjene

2406

0,00

 

 

 

 

 

Naknade za rad izvršnih tijela

1162

16.750,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Premije osiguranja

1163

46.000,00

BN

 

 

 

 

Premije osiguranja

1182

0,00

 

 

 

 

 

Premije osiguranja

1194

0,00

 

 

 

 

 

Reprezentacija

1164

4.231,20

BN

 

 

 

 

Članarina

1165

1.354,00

BN

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

1166

18.281,60

BN

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

1183

15.280,00

BN

 

 

 

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi

1194

3.040,00

BN

 

 

 

 

Poslovni objekti

1184

0,00

BN

 

 

 

 

Ostali građevinski objekti

1167

3.040,00

BN

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

1168

6.080,00

BN

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

2407

0,00

BN

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

1185

0,00

BN

 

 

 

 

Uredska oprema i namještaj

1194

20.040,00

BN

 

 

 

 

Instrumenti, uređaji i strojevi

1187

0,00

BN

 

 

 

 

Oprema za održavanje i zaštitu

1186

0,00

BN

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

1169

8.180,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

1195

19.177,50

ne podliježe JN

 

 

 

 

Knjige u knjižnici

1187

0,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Umjetnička djela

1170

22.800,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Umjetnička djela

1188

0,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Umjetnička djela

1196

86.100,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Muzejski izlošci

1171

19.190,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Muzejski izlošci

1189

7.000,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Muzejski izlošci

1197

23.200,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Muzejski izlošci

2407

34.347,00

ne podliježe JN

 

 

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1171 -1

0,00

 

 

 

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2408

103.646,40

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

u nadležnosti osnivača Muzeja

u nadležnosti osnivača Muzeja

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1198

6.712.000,00

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

u nadležnosti osnivača Muzeja

u nadležnosti osnivača Muzeja

 

UKUPNO PLAN NABAVE ZA 2014.GODINU

 

7.692.903,77

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PREDMETA NABAVE

 

Program Aktivnost Muzeja Brodskog Posavlja za 2015.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST   
kn bez PDV-a

Postupak javne nabave

Napomena

PLAN NABAVE ZA 2015.

Program redovne aktivnosti.

 

 

 

Službena putovanja

R1146

9.596,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Službena putovanja

R1191-1

0,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Službena putovanja

R1172

306,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

R1147

54.056,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Stručno usavršavanje zaposlenika

R1148

10.766,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

R1149

24.836,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Uredski materijal i ostali materijalni troškovi

R1174

101,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Materijal i sirovine

R1150

4.865,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Energija

R1151

57.519,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

R1152

4.572,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Sitni inventar i auto gume

R1153

15.296,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Usluge telefona, pošte i prijevoza

R1154

19.235,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

R1155

22.810,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Usluge promidžbe i informiranja

R1156

7.210,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Komunalne usluge

R1157

6.173,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Zdravstvene i veterinarske usluge

R1158

5.848,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Intelektualne i osobne usluge

R1159

19.494,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Intelektualne i osobne usluge

R1192

5.600,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Intelektualne i osobne usluge

R1180

5.600,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Računalne usluge

R1160

23.508,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostale usluge; - redovna djelatnost

R1161

47.476,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostale usluge- izložbe

R1193

123.198,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostale usluge-edukativna

R1193

18.420,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostale usluge-digitalizacija planova

R1193

8.916,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Naknade za rad izvršnih tijela

R1162

15.075,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Premije osiguranja

R1163

33.120,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Reprezentacija

R1164

3.808,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Članarina

R1165

1.309,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -programi

R1166

16.454,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -programi

R1183

63,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Ostali građevinski objekti

R1167

2.736,00

nabava ispod zakonskog praga

 

 Ostali građevinski objekti-ugradnja sustava tehničke zaštite

 

5.000,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Uredska oprema i namještaj

R1168

12.672,00

nabava ispod zakonskog praga

 

Uredska oprema i namještaj

R1194-2

25.000,00

nabava ispod zakonskog praga

 

 Uredska oprema i namještaj-ugradnja sustava tehničke zaštite

R1194-2

28.908,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Knjige , umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

R1188

16.891,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Knjige u knjižnici

R1169

9.863,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Restauracija dokumentarne građe i knjiga

R1195

6.159,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Umjetnička djela-otkup

R1170

30.000,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Muzejski izlošci- restauracija

R1197

40.000,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Umjetnička djel- restauracija

R1170

79.700,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Muzejski izlošci

R1171

28.262,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Investicijski program- rekonstrukcija i dogradnja Muzeja Brodskog Posavlja

R2408

134.984,00

ne podliježe javnoj nabavi

 

Investicijski program

R1198

5.120.000,00

nadležnost osnivača

 

UKUPNO PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU

 

6.105.405,00